Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Anh

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020
Tổ Tiếng Anh – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Nhận định chung:

Đề thi giữ nguyên cấu trúc, có độ khó tương đương với đề thi THPT quốc gia năm 2019, phù hợp, bám sát với công văn điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố.

Về độ phủ kiến thức:

Nội dung câu hỏi trong đề thuộc chương trình lớp 11 và lớp 12, trong đó tập trung chủ yếu vào lớp 12 (90%). Các chủ đề bài đọc nằm trong SGK Tiếng Anh 11 và 12 : Family life, Higher education và Environment.

Về độ khó của các câu hỏi:

 Các câu hỏi dễ và trung bình vẫn là các câu hỏi về kiến thức ngữ pháp
 Các câu hỏi khó thường tập trung vào các câu hỏi về word choice, idioms
 Nhóm câu hỏi thuộc phần dưới 5 điểm rơi vào các kiến thức rất cơ bản chủ yếu tập trung vào các kiến thức ngữ pháp của lớp 12. Các câu hỏi này thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu với các dạng bài chủ yếu như: Cách phát âm đuôi -s, cách phát âm nguyên âm /i/, trọng âm với từ hai âm tiết và ba âm tiết; Dạng bài hoàn thành câu: động từ nguyên thể có "to", câu điều kiện, thì động từ, liên từ, câu hỏi đuôi; Câu giao tiếp, Tìm lỗi sai, Câu đồng nghĩa, nối câu: câu trực tiếp, gián tiếp, so sánh, modal verbs.
 Nhóm câu hỏi thuộc phần trên 5 điểm nằm tập trung vào một số câu ngữ pháp khó ở dạng bài hoàn thành câu và từ vựng nằm rải rác ở các dạng bài như: tỉnh lược mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phrasal verbs, idioms và word choice ở dạng bài hoàn thành câu; câu câu hỏi từ vựng nằm ở bài điền từ và đọc hiểu; đảo ngữ ở dạng bài nối câu. Các câu hỏi suy luận và tìm ý chính của bài đọc hiểu cũng là những dạng câu hỏi khó.