Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chính trị học năm 2019

Ngành chính trị học là ngành học chuyên nghiên cứu thực tiễn cả chính trị, thực hiện công tác miêu tả, phân tích các hệ thống chính chị và cư xử chính trị. Ngoài ta chính trị học còn nghiên cứu các quyền lực trong mối quan hệ quốc tế và lý thuyết về các quyền lực lớn. Ngành chính trị học có nhiều lĩnh vực: lý thuyết chính trị, triết học chính trị, giáo dục công dân, chính trị đối sách, các hệ thống quốc gia, phân tích chính trị...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành chính trị: 

+ Làm tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Làm tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội

+ Làm việc trong các cơ quan lí luận, chính trị.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 530 XDHB 8.07 chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 535 XDHB 8.17 chuyên ngành Văn hóa phát triển
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 531 XDHB 8.23 chuyên ngành Chính trị phát triển
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 533 XDHB 8.27 chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 536 XDHB 8.27 chuyên ngành Chính sách công
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 538 XDHB 8.3 chuyên ngành Truyền thông chính sách
7 Đại Học Thành Đông 7310201 A00, C00, C03, C04 13
8 Đại Học Hà Tĩnh 7310201 A00, C00, C14, D01 13.5
9 Đại Học Trà Vinh 7310201 C00, D01 14
10 Đại Học Vinh 7310201 A01, C00, C19, D01 14